Toelating 

Tot de toelatingsprocedure behoort altijd een intakegesprek met de teamleider, de ouders/verzorgers en de betreffende leerling. Na dit gesprek kunnen de ouders/verzorgers een aanmeldingsformulier (online) invullen en ondertekend inleveren. Na toestemming van de ouders/verzorgers vraagt de orthopedagoog informatie op bij de laatst bezochte school. De orthopedagoog bekijkt de leervorderingen, leercapaciteiten en persoonlijkheidsontwikkeling. Eventueel wordt aanvullend onderzoek verricht. In voorkomende gevallen kan de schoolarts of de schoolmaatschappelijk deskundige in het overleg betrokken worden om vast te stellen of voor de aangemelde leerling in het Praktijkonderwijs passend onderwijs mogelijk is.

Indien de toelatingscommissie de aanmelding verantwoord vindt, wordt dit gemotiveerde besluit voorgelegd aan het samenwerkingsverband "de Meierij". Deze geeft vervolgens een bindend advies over de toelaatbaarheid. 

Sommige leerlingen hebben persoonlijkheidskenmerken die erop wijzen dat zij meer specifieke ondersteuning verdienen. Vervolgens wordt onderzocht of het Praktijkonderwijs in staat is de noodzakelijke zorg te bieden. In voorkomende gevallen kan gebruik gemaakt worden van ondersteuning vanuit het sameenwerkingsverband. Indien er sprake is van persoonlijkheids- en of gedragskenmerken van de leerling die meer ondersteuning verdienenwordt er samen met de ouders/verzorgers, leerling en samenwerkingsverband  gezocht naar een andere, aangepaste onderwijsvoorziening.