Stage 

In het tweede deel van Fase 3 (na de kerstvakantie) kunnen de leerlingen stage gaan lopen. Hiervoor zullen de mentor, de leerling en de ouders samen op zoek gaan naar een geschikte plek die aansluit bij  hun vakkenkeuze. Deze stage is bedoeld om te wennen aan stage lopen en een een indruk te krijgen van het werkveld. In fase 4 van het Praktijkonderwijs volgen de leerlingen oriënteringsstages van vier tot acht weken in bedrijven en instellingen passend bij hun beroepskeuze. Deze oriënteringsstages hebben tot doel de leerling inzicht te verschaffen in de dagelijkse werkelijkheid van de gekozen beroepsrichting. In het laatste schooljaar (fase 5) wordt deze stage uitgebreid tot ongeveer honderd dagen per schooljaar en heeft een verdiepend en opleidend karakter. Tevens is de beoordeling van deze laatste stage bij een geaccrediteerd bedrijf van belang om al dan niet toegelaten te worden tot het Entree-examen. Soms volgt op de (voor)laatste stage nog een plaatsingsstage; plaatsing naar een vaste baan.

Interne stage

• De algemeen voorbereidende stage
• De interne stage
• Coaching op stagecompetenties
De algemeen voorbereidende stage/de interne stages: Deze zijn gericht
op algemene beroepseisen en stagecompetenties zoals het werktempo,
het onderhouden van de werkomgeving, omgang met collega’s en
leidinggevenden en het toepassen van regels. Deze pre-stages hebben in
de school plaats (arbeidssimulatie) in de vorm van competentietraining.


Externe stage (bij leerbedrijven)

• De arbeidsoriënterende stage
Deze is gericht op het opdoen van ervaringskennis met betrekking tot
arbeidsomstandigheden en functieeisen in verschillende beroepssectoren.
Deze stage heeft een belangrijke functie voor het vaststellen (door de
leerling zelf en door de stagecoach) van waar de leerling zich op zou willen
en kunnen richten. De stage geeft de leerling een meer concreet inzicht in
de toekomstige werkomgeving.
• De opleidende stage
Nadat de juiste beroepsrichting gekozen is, is deze stagevorm gericht op het
verwerven van een algemene werkhouding en het aanleren van specifieke
competenties en vaardigheden die binnen een bepaalde bedrijfstak worden
gevraagd en/of nodig zijn binnen de AKA-diploma-eisen.
• De plaatsingsstage
Deze stage is gericht op het verwerven van een betaalde baan op de
arbeidsmarkt. De plaatsingsstage vindt meestal plaats in de laatste
maanden voordat de leerling de school verlaat. Alle stages wordt begeleid
door een leerkracht van Praktijkonderwijs.