Gesprekken


Coachingsgesprekken

De mentoren hebben minimaal een keer per maand met elke leerling van hun mentorgroep een coachingsgesprek
over de geformuleerde leerdoelen in het individueel ontwikkelingsplan (IOP). Op deze wijze worden leerling en mentor tien keer per jaar in de gelegenheid gesteld in een gepland gesprek de voortgang van het IOP te bespreken. Zowel de leerling als de mentor kan in dit gesprek ook eigen bespreekpunten inbrengen. Van het coachingsgesprek maakt de mentor een verslag dat wordt opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Op deze wijze krijgt de leerling een hele belangrijke rol in het volgen, beoordelen en bijstellen van zijn eigen leertraject.


Schoolloopbaangesprekken

Zodra de leerling de mogelijkheden heeft om door te gaan naar een volgende opleidingsfase wordt een schoolloopbaangesprek gearrangeerd tussen de ouders/verzorgers, de leerling, de teamleider en/of orthopedagoog en de groepsmentor.

In dit gesprek worden de afwegingen om door te stromen naar de volgende fase met alle betrokkenen besproken.

In de eerste fase speelt de vraag; Zit de leerling bij BHC-PrO op de juiste school; Klopt het leerniveau met de
capaciteiten; Heeft de leerling al een beeld van zijn/haar mogelijkheden?
In de tweede fase staan deze gesprekken vooral in het teken van de vakkeuze, de schakelmogelijkheid en de
persoonlijkheidsontwikkeling.
In de derde fase wordt vooral gesproken over een mogelijke oriënteringsstage en de keuze voor een bepaalde diplomalijn.
In de vierde fase zijn de oriënteringsstage en het doorgaan naar de stageklas met de definitieve examenkeuze de
belangrijkste gespreksonderwerpen.
In de vijfde fase, de laatste fase, wordt zowel over de opleidende stage als de vervolgmogelijkheden qua werken en leren besproken.