Gesprekken


Coachingsgesprekken

De mentoren hebben ten behoeve van het IOP met elke leerling van hun mentorgroep een coachingsgesprek
over de geformuleerde leerdoelen. Op deze wijze worden leerling en mentor in de gelegenheid gesteld in een gepland gesprek de voortgang van het IOP te bespreken. Zowel de leerling als de mentor kan in dit gesprek ook eigen bespreekpunten inbrengen. Van het coachingsgesprek maakt de mentor een verslag dat wordt opgenomen in het leerlingvolgsysteem. Op deze wijze krijgt de leerling een hele belangrijke rol in het volgen, beoordelen en bijstellen van zijn eigen leertraject.


Schoolloopbaangesprekken

De schoolloopbaangesprekken kunnen op aanvraag plaatsvinden in samenspraak met de leerling, zijn ouders/ verzorgers, de mentor en de teamleider met wie een zo passend mogelijk onderwijstraject op hoofdlijnen wordt uitgezet en geëvalueerd.