Examen 

In samenwerking met Regionale Opleidingen Centra (ROC en AOC) voor MBO-opleidingen kunnen de leerlingen
van het Baanderherencollege Praktijkonderwijs opgeleid worden voor een erkend entree-diploma. Ook zijn er binnen de individuele ontwikkelingsplannen afspraken te maken over het behalen van specifieke (deel-)certificaten. Bovendien behaalt de leerling die zijn leertraject doorlopen heeft een getuigschrift Praktijkonderwijs met een daarbij behorende eindcijferlijst.

Omdat deze mbo-diploma’s alleen uitgegeven worden door een ROC of een AOC heeft onze school
examenovereenkomsten gesloten met het ROC Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch en het AOC-Boxtel om deze examinering en diplomering mogelijk te maken.
Uit ervaring van de laatste vier schooljaren blijkt dat rond 80 % van de leerlingen met een mbo-diploma onze school zal verlaten. Deze opleidingstrajecten worden grotendeels vooraf in overleg met de leerling en zijn ouders/verzorgers vastgelegd in een opleidingsplan.
De niveau-1-opleiding is een competentiegerichte opleiding. Voor theorie worden Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en burgerschapskunde geëxamineerd.
Stage is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject. De scholing/opleiding vindt volledig plaats op het
Praktijkonderwijs van het Baanderherencollege en in de stagebedrijven. Het examen, een proeve van bekwaamheid, wordt afgenomen door en onder verantwoordelijkheid van het ROC Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch of het AOC-Boxtel voor de tuinbouw.
Met een diploma niveau-1 kan de leerling in samenhang met zijn capaciteiten en ambitie naar een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs (MBO)