Samenwerking

 

Algemeen

De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Boxtel, het Baanderherencollege en het Jacob-Roelandslyceum, vormen samen de OMO Scholengroep Boxtel. Eindverantwoordelijk schoolleider voor de Scholengroep Boxtel is Msc J. Hermans. De scholen werken nauw samen en voeren regelmatig overleg. Hiermee wordt beoogd elkaar zo volledig mogelijk op de hoogte te houden van de onderwijskundige, schoolorganisatorische en andere ontwikkelingen die van belang zijn voor het verzorgen van goed onderwijs in Boxtel. De scholen willen hiermee bevorderen dat de overstap en doorstroming van leerlingen van de ene naar de andere school goed verloopt. Om deze aansluiting te bevorderen worden de onderwijsprogramma’s, voor zover mogelijk en indien nodig, op elkaar afgestemd. Beide scholen werken nauw samen met betrekking tot de toelating van leerlingen.

Regionale samenwerking

Het Baanderherencollege onderhoudt goede contacten met opleidingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn onder meer de ROC’s: het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, Yuverta te Boxtel en ’s-Hertogenbosch en de ROC’s in Tilburg en Eindhoven. BHC-Praktijkonderwijs participeert bovendien in het Netwerk Praktijkonderwijs (NPO). Van oudsher heeft de school een uitstekende relatie met mbo Sint Lucas en mbo Yuverta te Boxtel om doorstroommogelijkheden voor onze leerlingen goed te laten verlopen. Het Baanderherencollege is lid van het Samenwerkingsverband VO/VSO de Meierij. Het doel van dit Samenwerkingsverband is het plaatsen en begeleiden van leerlingen die extra zorg en/of begeleiding nodig hebben. De coördinatie van deze extra zorg is op onze school in handen van de zorgcoördinator.

Samenwerking ROC / AOC


Het Praktijkonderwijs onderhoudt goede contacten met scholen die opleiden voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Dit zijn onder meer de ROC’s: het Koning Willem I College in ’s-Hertogenbosch, ROC Tilburg en Eindhoven.

Alweer tien jaar werkt het Praktijkonderwijs ook nauw samen met het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC) Helicon in Boxtel. Deze mbo-opleiding verzorgt in samenwerking met het Praktijkonderwijs de groenlessen. In de achterliggende schooljaren is met het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch en AOC Boxtel een leerlijn ontwikkeld die voor onze leerlingen een mbo-niveau 1-diploma mogelijk maakt. Door middel van deze samenwerking willen we de aansluiting tussen het Praktijkonderwijs en de mbo-opleidingen optimaliseren en de slagingskans voor de leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs vergroten.


Samenwerkingsverband De Meierij


Het BHC-Praktijkonderwijs is, samen met zeventien andere scholen voor voortgezet onderwijs in de regio ’s-Hertogenbosch lid van het samenwerkingsverband ‘De Meierij’. Een taak van het samenwerkingsverband is het vormgeven van een zorgstructuur, zodat er voor alle leerlingen, die op een of andere manier voor lange of korte tijd extra aandacht nodig hebben, passend onderwijs is. Met name het vmbo-leerwegondersteunend onderwijs en het Praktijkonderwijs geven inhoud aan de zorgstructuur.

Het samenwerkingsverband beschikt over extra financiële middelen om de scholen te ondersteunen bij het versterken van hun pedagogische en didactische mogelijkheden. Het beleid van samenwerkingsverband De Meierij is dan ook: ‘zo weinig mogelijk bovenschoolse voorzieningen creëren en zoveel mogelijk de scholen ondersteunen bij hun interne zorgverbreding’.

Samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs werken onze school voor Praktijkonderwijs en het vmbo in het samenwerkingsverband De Meierij mee aan de realisatie van deze missie. 

Netwerk Praktijkonderwijs (NPO) Noord-Oost-Brabant


Al 17 jaar is er een samenwerkingsverband tussen vijf scholen voor Praktijkonderwijs in noord-oost Noord-Brabant. Het zijn scholen uit Boxtel, Veghel, Oss, Schijndel en Den Bosch. Op directieniveau vinden strategische verkenningen plaats en men treedt waar mogelijk gezamenlijk op naar netwerkpartners.
In 1993 werd een project gestart onder de naam ‘Maak er werk van’. Dit project had als doel scholingstrajecten op maat te ontwikkelen en deze aan leerlingen in onze schoolverlatersgroepen aan te bieden. In het schooljaar 2006- 2007 werd op onze school, na aanpassingen van het curriculum, gestart met een pilot om vijftien van onze schoolverlaters op te leiden voor een mbo-diploma Arbeidsmarkt ge Kwalificeerd Assistent (AKA). Deze pilot werd met veertien diploma’s zeer succesvol afgerond. In de daarop volgende schooljaren zijn steeds meer leerlingen succesvol geweest in het behalen van een AKA-diploma (MBO-1). De laatste jaren stabiliseert het slagingspercentage op rond de 70% van de schoolverlaters. Tegenwoordig heet dit diploma een Entree diploma.

De overige netwerk partners
• Gemeenten in de regio
• Bedrijven en instellingen in de regio
• (Speciaal) basisonderwijs
• Regionale Expertise Centra (REC’s) 
• Voortgezet onderwijs
• Jeugd- en jongerenwerk
• Maatschappelijke dienstverlening
• Regionaal overleg Praktijkonderwijs
• Landelijk overleg Praktijkonderwijs
• Centra voor Werk en Inkomen
• Centrum voor Jeugd en Gezin
• Provincie
• Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC en W)
• Europees Sociaal Fonds (ESF)
• UWV en jobcoach organisaties