Afwezigheid


Afwezigheid wegens ziekte of andere oorzaken moet zo spoedig mogelijk (liefst vóór 8.30u.) telefonisch worden gemeld bij de leerlingenbalie (0411-676924). Op de dag van terugkeer op school (na ziekte) moet een schriftelijke melding worden afgegeven bij de klassenmentor.

Dagelijks wordt in de voormiddag de presentielijst opgemaakt. Als leerlingen zonder bericht afwezig zijn, wordt zo spoedig mogelijk contact opgenomen met ouders. Ongeoorloofd verzuim moet de school doorgegeven aan de leerplichtambtenaar; een en ander conform artikel 12 van de leerplichtwet.

Verlof: Aanvragen voor verlof moeten tijdig schriftelijk worden ingediend bij de directie.
Zo'n aanvraag kunt u op de site onder "Ouders" invullen.