Medezeggenschapsraad 


MR-1


Baanderherencollege Praktijkonderwijs heeft een Medezeggenschapsraad (MR-1).
Deze vergadert ongeveer eenmaal in de zes weken. De raad bestaat uit drie
personeelsleden en drie ouders/verzorgers. De taak en werkzaamheden van de MR
en PMR zijn overeenkomstig de Wet in het medezeggenschapsreglement geregeld.
Dit reglement en het bijbehorende huishoudelijk reglement liggen voor iedereen ter
inzage op de administratie van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Het Baanderherencollege heeft twee onderwijssoorten in huis: vmbo-onderwijs
en Praktijkonderwijs. Beide onderwijssoorten hebben een eigen BRIN-nummer
en zijn autonoom in de zin van de wet. Beide scholen hebben dan ook een
eigen medezeggenschapsraad (MR-1). BHC-Praktijkonderwijs en BHCvmbo
ressorteren onder het Bevoegd Gezag van de Raad van bestuur van de
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) te Tilburg. Daarmee is de Raad
van Bestuur het schoolbestuur. De rector van de OMO scholengroep Boxtel heeft
de eindverantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken in de scholen en
rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.


MR-2

Vaak zijn er binnen het Baanderherencollege zaken aan de orde die de beide
scholen aangaan. In dat geval vergaderen de beide MR-en (of vertegenwoordigers
uit beide MR-en); deze vergaderingen noemen we MR-2.


MR-3

Op het niveau van OMO-scholengroep-Boxtel (OSB), waarbij ook de belangen van
Jacob Roelantslyceum (JRL) aan de orde zijn, wordt vergaderd met drie MR-en (of
vertegenwoordigers uit drie MR-en); deze vergaderingen noemen we MR-3